תנאי השימוש באתר

1. אישור

1.1 הנך מאשר כי עצם שימושך באתר האינטרנט המצוי בכתובת https://ramat-gan.tmichot.co.il (להלן האתר") המופעל עבור עיריית רמת גן (להלן "הרשות" או "הרשות המקומית") על ידי חב' ארמה ניתוח מידע בע"מ (להלן: "ארמה" או "המפעיל"), מהווה הסכמה מלאה מצידך לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

1.2 הנך מאשר כי ידוע  לך שמטרת האתר לשמש כלי להגשת בקשות תמיכה מתקציב עיריית רמת גן.

1.3 כל פעולה באתר וכל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, צפייה בתכני האתר, , הזנת פרטים באתר, כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכמה של המשתמש ו/או המעיין באתר ו/או מגיש בקשת התמיכה (להלן לחוד ו/או ביחד : "המשתמש") לכך שתנאי השימוש מחייבים אותו ולכך שיפעל בהתאם לתנאי השימוש.

1.4 הרשות המקומית רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את הוראות תנאי השימוש ולפרסמם בנוסחם המתוקן באתר.

1.5 הוראות תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אולם מתייחסים לזכר ונקבה כאחד.

1.6 כותרות הסעיפים משמשות לצרכי נוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.

2. שימוש באתר

2.1 המשתמש מתחייב לפעול ולעשות שימוש באתר בדרך נאותה ומקובלת ובהתאם להוראות כל דין ולמטרה לשמה נועד.

2.2 המשתמש לא יעשה שימוש באתר באופן אשר יש בו משום לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא זכויות של צדדים שלישיים, לרבות קניין רוחני (IP) ו/או לפגוע בשמו הטוב של אדם/גוף אחר ו/או להתחזות לאדם אחר ו/או למסור מידע שאינו נכון ו/או מטעה.

2.3 המשתמש מתחייב לא להריץ תוכנות על בסיס נתוני האתר ו/או לנסות להעתיק או לעקוף את מבנה הניווט באתר ו/או לא לבצע כל מניפולציה על בסיס הנתונים של האתר ו/או לא לשבש או להפריע לפעילות התקינה של האתר.

2.4 הוראות טכניות לשימוש באתר:

2.4.1 האתר מבוסס על טכנולוגיית אינטרנט ותקשורת. תנאי הכרחי להצלחת תהליך הרישום באמצעות האתר, הוא שימוש במחשב תקין בו מותקן דפדפן וכן חיבור מהיר לאינטרנט. "דפדפן"- אחד מהדפדפנים הבאים: Google Chrome או Internet Explore בגרסאות מתקדמות בלבד (11 ומעלה) או Microsoft Edge  או Safari.

2.4.2 ניתן להעלות לאתר מסמכים בפורמט PDF בנפח מקסימלי של 2.5 מגה בייט למסמך בודד. רצוי להעלות למערכת קבצים בנפח של עד כמה מאות KB לאחד.

2.4.3 יש להעלות כל מסמך אל המקום המיועד לו באתר ולא להעלות מסמכים בנושאים שונים ללשוניות לא מתאימות.

2.4.4 העלאה לאתר של קבצים שנפחם גדול יותר מ- 2.5 מגה בייט, או קבצים מאוחדים המכילים מידע בנושאים שונים המאוגדים לקובץ אחד עלולה לפסול את הגשת מועמדות המשתמש למשרה בעירייה.

3. אחריות

3.1 השימוש  באתר והזנת נתונים לתוכו יעשו באחריות מלאה של המשתמש מבלי שניתנת כל התחייבות או אחריות של הרשות המקומית ו/או של המפעיל ביחס לקליטתם התקינה, לנכונותם ולשלמותם.

3.2 הרשות המקומית/ואו המפעיל אינם אחראים להפרעה בשימוש באתר, להימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים ואינם מתחייבים כי השימוש לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזק לרבות תקלות הכרוכות בספקי תשתית, ספקי תקשורת וכיו"ב.

3.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרשות המקומית ו/או המפעיל אינם אחראיים כלפי המשתמש, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בהיעדר יכולת לעשות שימוש באתר בשל אי תקינותו בפרק זמן מסוים ו/או בשל אי קיום ההוראות הטכניות לשימוש באתר ע"י המשתמש או מכל סיבה אחרת.

3.4 הרשות המקומית זכאית לערוך שינויים באתר מכל מין וסוג וכן לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו לצורך הפעלה שוטפת של האתר ו/או תחזוקתו ו/או לצורך קיום הנחיות אשר ניתנו בקשר עם האתר מצד גורמים מוסמכים ו/או הרשות המקומית. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים ו/או עדכונים באתר לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.

3.5 המשתמש מצהיר ומתחייב כי פרטיו ו/או פרטי גוף אחר שהנו חלק ממנו ו/או קשור אליו  (ככל שהזין אותם באתר ו/או מי מטעמו), הנם נכונים ומדויקים, ומכל מקום הרשות המקומית אינה אחראית לתוכן פרטי המשתמש באתר, והיא אף לא תהא אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בהסתמך על נתונים אלו שהוזנו לאתר.

3.6 המשתמש מתחייב לשפות את הרשות המקומית ו/או הפועלים מטעמה בגין כל נזק, חסרון כיס, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה הקשורים לשימוש שלו באתר באופן שאינו כדין  ו/או לשימוש שלילי המפר את תנאי השימוש ו/או התנהגות לא נאותה.

4. הגשת בקשת תמיכה למשרה באמצעות האתר

4.1 משתמש הפועל בשם מוסד ציבורי שתחום עיסוקו נתמך על ידי העירייה, רשאי להגיש בקשה לתמיכה מעיריית רמת גן באמצעות מילוי שדות ו/או בחירת שדות אשר מופיעים באתר אליהם יש לצרף מסמכים שנדרש לטעון במקום ייעודי באתר. הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע או לעדכן את השדות הללו וכן לשנות ו/או לעדכן את רשימת המסמכים.

4.2 לצורך הגשת בקשת התמיכה, יידרש המשתמש למסור פרטים ומסמכים שונים אודותיו ואודות הארגון מטעמו הוא פועל, כמפורט באתר (להלן: "פרטי הרישום").

4.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו חייב למסור לרשות המקומית את פרטי הרישום, ומסירת פרטי הרישום נעשית אך ורק בשל הסכמתו לכך ומתוך רצונו החופשי להגיש בקשה לתמיכה תקציבית מהעירייה , באמצעות האתר.

4.4 המשתמש מצהיר כי הוא מוסר את פרטי הרישום מתוך הסכמה לכך שהרשות המקומית תעשה בו שימוש לפי שיקול דעתה.

4.5 משתמש אשר ימלא את פרטי הרישום נותן בזאת את הסכמתו לאגירתם במאגרי המידע של הרשות המקומית. מובהר כי הרשות המקומית היא בעלת המאגר ואילו ארמה היא המפעילה של האתר בלבד.

5. זכויות יוצרים וקניין רוחני

5.1 כל הזכויות באתר, לרבות אך לא רק, על בסיס הנתונים, עיצוב האתר, מבנה האתר, יישומים ואפליקציות באתר, קוד מחשב, קובץ גרפי, ניסוחים וכל מידע או פריט הכלולים באתר, שייכות לארמה ניתוח מידע בע"מ.

5.2 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי בכל אחד מרכיבי האתר שפורטו בסעיף ‎5.1 לעיל, בלא קבלת הסכמתה בכתב של ארמה ניתוח מידע בע"מ.

6. תחולת דין וסמכות שיפוט

6.1 על השימוש באתר ועל כל עניין הקשור והנוגע לתנאי השימוש באתר והנובע מהם, לרבות, פירושם ו/או ביצועם/או הפרתם ו/או תוקפם/או חוקיותם/או ביטולם יחולו דיני מדינת ישראל.

6.2 לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב- יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בתנאי השימוש ובכל עניין הקשור והנוגע לתנאי השימוש והנובע מהם.

טוען…